ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

30-06-2021

Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της σχετικής από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει την πρόθεσή της για έναρξη εφαρμογής του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω της ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Στις ανωτέρω αποφάσεις προβλέπεται η απόκτηση ανώτατου αριθμού μετοχών 1.345.304 (μέχρι 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), νοουμένου ότι ο αριθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση διαίρεσης ή συνένωσης μετοχών, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,54€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμής αγοράς 4,00€ ανά μετοχή και το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι την 05.05.2023.

Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα δύνανται να διατεθούν με κάθε επιτρεπτό από το νόμο τρόπο. Ενδεικτικώς, οι ίδιες μετοχές θα δύνανται (α) να ακυρωθούν, κατόπιν λήψης απόφασης της γενικής συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ή/και (β) να διατεθούν στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας στο πλαίσιο της θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών κατά το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 ή/και στο πλαίσιο της δωρεάν διάθεσης μετοχών κατά το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών και κατόπιν λήψης σχετικών αποφάσεων θεσπίσεως τέτοιων προγραμμάτων από το αρμόδιο όργανο.