ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

09-09-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

09-09-2021

 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 09.09.2021 γνωστοποιήση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε η κ.Ισκαλατιάν Μαίρη, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (εκτελεστκό μέλος του διοικητικού συμβουλίου) προέβη την 08.09.2021 σε αγορά 1.876 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €2,20 εκάστη.