Ανακοίνωση για την εισαγωγή δωρεάν μετοχών από Α.Μ.Κ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

12-01-2021

Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και διανομή των νέων μετοχών άνευ ανταλλάγματος στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

 

Η εταιρεία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 23/12/2020, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 965.349,36 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: (α) αποθεματικό επενδύσεων απόκτησης παγίων στοιχείων α.ν. 147/67 ποσού 78.484,22 Ευρώ, (β) αποθεματικό κεφαλαίου κίνησης α.ν. 147/67 ποσού 18.632,92 Ευρώ, (γ) αφορολόγητο αποθεματικό εκπτώσεων ν. 1892/1990 ποσού 19.322,31 Ευρώ, (δ) αφορολόγητο αποθεματικό ν.δ. 331/74 ποσού 31.857,64 Ευρώ, (ε) αφορολόγητο αποθεματικό ν.δ. 1116/81 ποσού 1.858,05 Ευρώ και (στ) επιχορηγήσεις μηχανημάτων ν. 3299/2004 ποσού 815.194,22 Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 1.787.684 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή των εν λόγω μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε δεκατέσσερις κόμμα μηδέν πέντε μηδέν οκτώ μία μηδέν εννέα εννέα τρεις τέσσερις (14,0508109934) παλαιές μετοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 5 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 (Κανονισμός) για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Κανονισμού, καθώς οι κινητές αξίες που εισάγονται αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των κινητών αξιών της εταιρείας που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 14.529.290,76 Ευρώ, διαιρούμενο σε 26.906.094 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ η κάθε μία.

Στις 24/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2429929, η με αριθμό 137743/24.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι) του καταστατικού της εταιρείας λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης.12.2020. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων  του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 12/01/2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων μετοχών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ορίζεται η 14η/01/2021. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με  την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαιούχοι των νέων μετοχών που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 15ης/01/2021.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 1.787.684 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 20/01/2021. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.papoutsanis.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2262085000, κος Γεωργιάδης Αλέξανδρος).

 

Χαλκίδα, 12/01/2021