ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

19-03-2021

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει το Οικονομικό της Ημερολόγιο για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

22.03.2021: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2020

22.03.2021: Ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης

05.05.2021: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

07.05.2021: Αποκοπή Δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020

10.05.2021: Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020

13.05.2021: Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2020

08.09.2021: Δημοσίευση χρηματοοικονομικής έκθεσης α΄ εξαμήνου 2021

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.