ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

25-05-2021

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

 Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει την 12.05.2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 1.569 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από α) την συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 2:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: 1180208/06.06.2018 ανακοίνωση περί καταχώρησης στο ΓΕΜΗ την ίδια ημέρα της υπ’ αρ. πρωτ. 60374/06.06.2018 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και β) τη δωρεάν διανομή των εν λόγω μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε δεκατέσσερις κόμμα μηδέν πέντε μηδέν οκτώ μία μηδέν εννέα εννέα τρεις τέσσερις (14,0508109934) παλαιές μετοχές σύμφωνα με την αριθμό 137743/24.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 3.451,80 ευρώ  που αντιστοιχεί σε 2,2 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή.

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΧΑΕ την 11.07.2018 και 15.01.2021 αντίστοιχα για την κάθε εταιρική πράξη (Record Date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 02/06/2021 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. , σε δύο διακριτές χρηματικές διανομές για κάθε εταιρική πράξη από την οποία προήλθαν τα κλασματικά υπόλοιπα, ως εξής: 

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας.  

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

 

Ριτσώνα Αυλίδος, 25/05/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο