Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών

03-02-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" (εφεξής η «Εταιρεία») κατά την συνεδρίαση της στις 29.01.2021 και σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Φεβρουαρίου 2020 εξουσιοδοτήσεως,  προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς όφελος διευθυντικών στελεχών τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

Οι ειδικότεροι όροι, διαδικασία και ρυθμίσεις του εγκεκριμένου προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ


1. Περιγραφή του Προγράμματος

1.1 Με το παρόν η Ανώνυμη Εταιρεία  με την επωνυμία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 121914222000, (εφεξής η "Εταιρεία") της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στην οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θέτει σε ισχύ, σε εκτέλεση της από 27.02.2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,  το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής το "Πρόγραμμα"), προς όφελος συγκεκριμένων στελεχών, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση επί σκοπώ αφενός μεν επιβράβευσης της ενεργούς συμμετοχής τους στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού, αφετέρου δε ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης πίστης, ως ειδικότερα εξειδικεύονται στο άρθρο 3.1. του παρόντος (εφεξής οι "Δικαιούχοι").

1.2 Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συνίσταται στην χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης (ως καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος) στους Δικαιούχους,  προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε καθορισμένη τιμή και συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Πρόγραμμα για την χορήγηση και την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής τα "Δικαιώματα").

1.3 Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας, ελευθέρως ανακλητή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας  οποτεδήποτε.

1.4 Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 113 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

 

2. Διάρκεια του Προγράμματος

2.1 Οι Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν τα Δικαιώματα τμηματικώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται  διετής υπό την έννοια ότι τα Δικαιώματα που θα χορηγηθούν στους Δικαιούχους δύνανται να ασκηθούν έως  και τον Ιούνιο του 2022,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα.

2.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα και σύμφωνα με τα ασκηθέντα Δικαιώματα εκ μέρους των Δικαιούχων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα εκ του νόμου οριζόμενα και τους όρους του παρόντος.

3. Δικαιούχοι του Προγράμματος και αριθμός Δικαιωμάτων

3.1. Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος τυγχάνουν (σήμερα 6) επιλεγμένα στελέχη της Εταιρείας τα οποία έχουν επιλεγεί με κριτήριο  τη θέση ευθύνης που κατέχουν, την προϋπηρεσία, την επίτευξη στόχων και την εν γένει αξιολόγησή τους.

3.2. Ο αριθμός των προς διάθεση Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να ανέλθει έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) για τη συνολική διάρκεια αυτού (έως τον Ιούνιο του 2022). Συνακόλουθα, ο μέγιστος αριθμός  μετοχών που θα εκδοθούν εάν το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγήσει το μέγιστο αριθμό των Δικαιωμάτων και οι Δικαιούχοι ασκήσουν το σύνολο αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει τις 250.000 μετοχές.

 

4. Χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων που χορηγούνται

4.1 Τα Δικαιώματα που απονέμονται παρέχουν σε κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει στην σύμφωνα με το νόμο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για αριθμό μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι "Μετοχές") ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί. Οι Μετοχές θα εκδοθούν στην καθορισμένη τιμή διάθεσης, ως ορίζεται στην παράγραφο 4.3 του παρόντος.

4.2 Οι Μετοχές που θα διατίθενται στους Δικαιούχους μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.  

4.3 Η τιμή διάθεσης των Μετοχών που θα παραδοθούν στους Δικαιούχους λόγω  της άσκησης των Δικαιωμάτων που τους έχουν απονεμηθεί, ανέρχεται σε ένα (1,00) Ευρώ (εφεξής η "Τιμή Διάθεσης").

4.4 Τα Δικαιώματα είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στους Δικαιούχους, δεν επιβαρύνονται με βάρη ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν με δικαιοπραξία εν ζωή. Διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι άκυρη έναντι της Εταιρείας και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια του Δικαιώματος.

 

5. Άσκηση των Δικαιωμάτων

5.1 Τα Δικαιώματα θα ασκούνται τμηματικώς ως ακολούθως:

- Την 1η Ιουνίου του 2021, δύναται να ασκηθεί  ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) των χορηγούμενων Δικαιωμάτων, (εφεξής καλούμενη η «πρώτη περίοδος άσκησης»)

- Την 1η Ιουνίου του 2022, δύναται να ασκηθεί  το υπολειπόμενο ποσοστό των χορηγούμενων Δικαιωμάτων, ήτοι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των χορηγούμενων Δικαιωμάτων, καθώς και το ποσοστό των χορηγούμενων Δικαιωμάτων που δεν ασκήθηκε κατά την πρώτη περίοδο άσκησης, (εφεξής καλούμενη η «δεύτερη περίοδος άσκησης»),

5.2 Για την άσκηση του Δικαιώματος κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως στη βάση υποδείγματος δήλωσης, την οποία θα χορηγήσει η Εταιρεία, την πρόθεσή του να ασκήσει τα Δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η ισχύς της δήλωσης άσκησης Δικαιωμάτων τελεί υπό την αίρεση της καταβολής του τιμήματος της άσκησης, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας, που θα του γνωστοποιεί η Εταιρεία και θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ανάκληση της υποβληθείσας δήλωσης δεν επιτρέπεται.

5.3 Η προθεσμία της υποβολής δήλωσης για την άσκηση των Δικαιωμάτων της  πρώτης περιόδου  και για την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος άσκησης των Δικαιωμάτων εκκινεί την 1η Ιουνίου 2021 και λήγει την 30η Ιουνίου 2021, ενώ η προθεσμία της υποβολής δήλωσης για την άσκηση των δικαιωμάτων της δεύτερης περιόδου  και για την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος άσκησης των Δικαιωμάτων εκκινεί την 1η Ιουνίου 2022 και λήγει την 30η Ιουνίου 2022.

5.4 Οι Δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να προβούν σε μερική ή ολική άσκηση των Δικαιωμάτων αποκλειστικά εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 5.3 προθεσμίας, υπό την αυτονόητη επιφύλαξη της  παρ. 2.1 του παρόντος και τα Δικαιώματα δύνανται να ασκηθούν από τους Δικαιούχους εντός δύο (2) ετών από τη χορήγησή τους.

 

6. Προϋποθέσεις άσκησης

6.1 Οι Δικαιούχοι, προκειμένου να ασκήσουν τα Δικαιώματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5.3 του παρόντος, πρέπει κατά το χρόνο άσκησης να διαθέτουν σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία σε ισχύ.

6.2 Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, απόλυσης ή συνταξιοδότησης οποιουδήποτε των Δικαιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρίας όλα τα Δικαιώματα παύουν αυτοδικαίως να υφίστανται.

6.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας οποιουδήποτε των Δικαιούχων εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ή/και τέλεσης οιασδήποτε αξιόποινης πράξης όλα τα Δικαιώματα παύουν αυτοδικαίως να υφίστανται.

 

7. Αναπροσαρμογή όρων του Προγράμματος

7.1 Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών (π.χ. διαίρεση ή συνένωση μετοχών), ή επέλευσης άλλων εταιρικών γεγονότων, οι όροι του Προγράμματος θα δύνανται ν' αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια)  με τρόπο ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των Δικαιούχων και δη ανεξαρτήτως της προσαρμογής της χρηματιστηριακής ή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

7.2 Σε περίπτωση που συντρέξουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 7.1 του παρόντος οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται άμεσα από την Εταιρεία επί αποδείξει.

7.3 Οποιασδήποτε φύσεως εισφορές, παρακρατήσεις, ή εν γένει καταβολές προκύψουν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης θα ρυθμίζονται  από τις σχετικές διατάξεις ως εκάστοτε ισχύουν.

 

8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

8.1. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ.3 του Ν. 4548/2018 μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει και θα παραδώσει τις Μετοχές στους Δικαιούχους και  θα λάβει απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα Δικαιώματα που έχουν ασκηθεί, τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό της Εταιρείας.  Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στη λήψη απόφασης για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

8.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την διάθεση των Μετοχών στους Δικαιούχους και για την εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και υπό την προϋπόθεση της λήψης κάθε τυχόν απαιτούμενης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

 

9. Ειδοποιήσεις

9.1 Όλες οι ειδοποιήσεις/γνωστοποιήσεις που απευθύνονται  στους Δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα επιδίδονται επί αποδείξει στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του Δικαιούχου ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ο ίδιος θα γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

10.Τροποποίηση του Προγράμματος

10.1 Οποιαδήποτε μεταβολή/τροποποίηση του Προγράμματος δεν θα συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των Δικαιούχων και οι Δικαιούχοι ουδεμία αξίωση αποζημίωσης ή άλλης έχουν έναντι της Εταιρείας από οποιαδήποτε εν γένει αιτία συνδεόμενη με το παρόν Πρόγραμμα.

10.2 Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί άμεσα τους Δικαιούχους εγγράφως.

 

11. Λήξη του Προγράμματος σε έκτακτες περιπτώσεις

11.1 Σε περίπτωση λύσης,  πτώχευσης  ή υπαγωγής της Εταιρίας σε παρόμοια διαδικασία αφερεγγυότητας, τα Δικαιώματα χάνονται αυτοδικαίως και οι Δικαιούχοι δεν θα έχουν καμία αξίωση έναντι της Εταιρίας από οποιαδήποτε εν γένει αιτία.

 

12. Λοιποί όροι

12.1  Η μέσω του παρόντος Προγράμματος παρεχόμενη ευχέρεια στους Δικαιούχους με την μορφή των χορηγούμενων Δικαιωμάτων δεν αποτελεί τμήμα της σύμβασης εργασίας μεταξύ του Δικαιούχου και της Εταιρείας, ούτε τμήμα του μισθού του και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό τυχόν αποζημίωσης του Δικαιούχου σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας του.

12.2  Κάθε σχετικός φόρος ή έξοδο που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με την άσκηση των Δικαιωμάτων και την απόκτηση των αντίστοιχων Μετοχών, ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα πρέπει να καταβληθεί, θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε Δικαιούχο.

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο

13.1 Το Πρόγραμμα, τα Δικαιώματα και κάθε ζήτημα σχετικό με  την ερμηνεία τους διέπονται  από το Ελληνικό Δίκαιο.  Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.