Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

05-03-2021

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία ή Εκδότρια) γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής TR1 γνωστοποίησης που έλαβε από τον κο Τασόπουλο την 05.03.2021 και από την εταιρεία ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η ΣΑΠΩΝ) την 08.03.2021, ότι την 03.03.2021 ο κος Μενέλαος Τασόπουλος προέβη σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μέρους των μετοχών με δικαιώματα ψήφου που κατείχε άμεσα στην Εκδότρια στην εταιρεία ΣΑΠΩΝ ως καταβολή με εισφορά σε είδος τμήματος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΣΑΠΩΝ, ως μοναδικός μέτοχος της ΣΑΠΩΝ. Συνεπεία αυτής:

  1. ο κος Μενέλαος Τασόπουλος εξακολουθεί να κατέχει συνολικά 23,79% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με τη διαφοροποίηση ότι μέρος αυτού κατέχεται πλέον άμεσα, ήτοι ποσοστό 4,53% των μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας και μέρος αυτού έμμεσα, μέσω της κατά 100% κατεχόμενης εταιρείας ΣΑΠΩΝ, ήτοι ποσοστό 19,26%.
  2. Το ποσοστό της ελεγχόμενης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1γ περ. (αα) του ν.3556/2007 από τον κ.Τασόπουλο Μενέλαο εταιρείας ΣΑΠΩΝ μεταβλήθηκε από 0% και ανέρχεται σε 19,26%.