Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (άρθρο 162 παρ. 3 ν.4548/2018)

04-10-2021

 

 

 

Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (άρθρο 162 παρ. 3 ν.4548/2018)

 

Χαλκίδα, 04/10/2021


Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι την 01.10.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 162 παρ. 3 ν.4548/2018 τη διανομή επιπλέον μερίσματος από τα κέρδη του οικονομικού έτους (χρήσης) 2020 στους δικαιούχους μετόχους συνολικού ποσού ευρώ 539.536,74, το οποίο σήμερα αντιστοιχεί σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. β) των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που σήμερα ανέρχονται σε 28.007. 

Ως έχει η κατάσταση σήμερα το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,019€ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%.  Το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή είναι δυνατόν να αλλάξει στην περίπτωση που, μέχρι την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, η Εταιρεία έχει αποκτήσει και άλλες ίδιες μετοχές, οπότε το ποσό μερίσματος που αντιστοιχεί σε αυτές θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.