ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

30-09-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

30/09/2022

 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 30.09.2022 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε η κ.Ισκαλατιάν Μαίρη-Χαϊγκούι, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (εκτελεστκό μέλος του διοικητικού συμβουλίου) προέβη στις 29.09.2022 & 30.09.2022 σε πώληση 13.474 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συνολικής αξίας €32.504,96.