ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

29-03-2022

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το έτος 2022, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

19.04.2022: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

21.04.2022: Αποκοπή Δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021

26.04.2022: Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2021

29.04.2022: Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2021

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.