ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-10-2022

31 Οκτωβρίου 2022

  

Παπουτσάνης: Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής Σαπωνοποιίας «Αρκάδι»

 

 

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης του κοινού και των μετόχων της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 27.10.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και της από 27.10.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου της 100% (μη εισηγμένης) θυγατρικής της εταιρείας «Γ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ- ΣΑΠΩΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη»), αποφάσισαν την εκκίνηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της  Απορροφώμενης από την Εταιρεία. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού τόσο για την Εταιρεία όσο και για την Απορροφώμενη ορίσθηκε η 31η.10.2022.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 (με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19), των άρθρων 30-35 του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της ως άνω 100% θυγατρικής της από την Εταιρεία.