ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

09-03-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει το Οικονομικό της Ημερολόγιο για το έτος 2022, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

10.03.2022: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2021

16.03.2022: Ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης

08.09.2022: Δημοσίευση χρηματοοικονομικής έκθεσης α΄ εξαμήνου 2022

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.