ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

27-04-2023

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το έτος 2023, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

18.05.2023: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

22.05.2023: Αποκοπή Δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2022

23.05.2023: Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2022

26.05.2023: Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2022

 

Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2023.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.