Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2022

29-11-2023

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2022

 

Η Εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά την ολοκλήρωση του Φορολογικού Ελέγχου της εταιρείας, για την χρήση 2022, που διενεργήθηκε από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), εξεδόθη Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για την Εταιρεία με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».