Παπουτσάνης: Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Συναλλαγών

23-10-2023

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 23.10.2023 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε η εταιρεία ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η ΣΑΠΩΝ), με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Μενέλαο Τασόπουλο) προέβη την 20.10.2023 σε αγορά 2.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €2,11 εκάστη.