Παπουτσάνης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

08-11-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το έτος 2023, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

09.11.2023:  Δημοσίευση χρηματοοικονομικής έκθεσης εννιαμήνου 2023

04.12.2023: Αποκοπή Δικαιώματος προμερίσματος χρήσης 2023

05.12.2023: Προσδιορισμός δικαιούχων προμερίσματος χρήσης 2023

08.12.2023: Έναρξη καταβολής προμερίσματος χρήσης 2023

 

Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2023.

 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.