Συμπληρωματική ανακοίνωση για την καταβολή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023

01-12-2023

 

Συμπληρωματική ανακοίνωση για την καταβολή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023

 

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (στο εξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 08.11.2023 ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι με τις από 14.09.2023 και 08.11.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 μεικτού ποσού ανερχόμενου συνολικά σε 812.957,82 Ευρώ και σε 0,03 Ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο τελικό ποσό των 0,0301844354 ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 165.580 ιδίες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 4 Δεκεμβρίου 2023 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0286752136 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 4η.12.2023 (Cut-off Date).

 

Δικαιούχοι στην καταβολή προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 5η.12.2023 (Record Date).

 

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 8η.12.2023.

 

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην σχετική από 08.11.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι ποσά προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2023 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

 

 

 

Βαθύ Αυλίδος, 01.12.2023