ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023

17-04-2024

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 17η Απριλίου 2024, το μέρισμα της χρήσης 2023 καθορίστηκε σε συνολικό μικτό ποσό 1.076.009,68 € και μικτό ποσό 0,04€ ανά μετοχή (το συνολικό μικτό ποσό προς διανομή ανά μετοχή υπολογίσθηκε αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης). Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή διαμορφώνεται στο 0,0400075255 προσαυξημένο κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που απέκτησε η Εταιρεία από την ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0380071492 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 19η Απριλίου 2024. 

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 22η Απριλίου 2024 (Record Date). 

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 25η Απριλίου 2024. 

H απόδοση της χρηματικής διανομής στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 25.04.2024 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους σχετικούς λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιωμάτων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

1.      Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2.      Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 25η Απριλίου 2025).

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2023 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

 

Βαθύ Αυλίδος, 17/04/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο