Παπουτσάνης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

22-03-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2024, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

26.03.2024: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2023

 

27.03.2024: Ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 2023 μέσω τηλεδιάσκεψης

 

17.04.2024: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

 

19.04.2024: Αποκοπή Δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2023

 

22.04.2024: Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2023

 

25.04.2024: Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2023

 

  

 

Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.