Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του..

30-03-2012

 

Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισµού του Χ.Α. Η ένταξη των µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε τα κριτήρια της απόφασης
64/29.3.2001 του Χ.Α.- στην ειδική κατηγορία των µετοχών υπό επιτήρηση, έγινε λόγω του γεγονότος ότι κατά την δηµοσιευµένη οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας της χρήσης 2002, η Εταιρία εµφάνισε ζηµίες χρήσης µεγαλύτερες σε απόλυτο νούµερο από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθη και σε απόλυτο µέγεθος µεγαλύτερες από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Οι ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία για τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης είναι οι ακόλουθες:
1. Στη συνεχιζόµενη προσπάθεια µείωσης των γενικών βιοµηχανικών δαπανών, αύξησης του όγκου παραγωγής – πωλήσεων, και βελτιστοποίησης του προϊοντικού µίγµατος.
2. Περιορισµός δαπανών µέσω συνεχούς ελέγχου κόστους και εξόδων.
3. Μείωση κόστους προϊόντων, µέσω αναζήτησης εναλλακτικών προµηθευτών τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά και επαναδιαπραγµάτευσης µε τους υφιστάµενους προµηθευτές.
4. Έµφαση στις εξαγωγές αλλά και στις παραγωγές τρίτων και private label πωλήσεις. Κατά το έτος 2011 συνεχίστηκε µε επιτυχία η προσπάθεια ανάπτυξης του κύκλου εργασιών µέσω σύναψης νέων συµφωνιών και ανάπτυξης των υφιστάµενων.
5. Έµφαση στην ανάπτυξη της αγοράς των ξενοδοχειακών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Download PDF