Ανακοίνωση της Εταιρείας βάσει του αρ. 14 του ν. 3556/2007 και του ν. 3340/2005

12-03-2013

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του αρ. 14 του ν. 3556/2007 και του ν. 3340/2005, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις από 12.03.2013 TR1 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που απέστειλαν στην Εταιρεία οι κυπριακές εταιρείες Raguso Limited και Bolelli CO. Limited, η πρώτη εξ αυτών μεταβίβασε συνολικά 2.000.0000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας μεταβάλλοντας το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτήν κατά συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του 3% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.Συγκεκριμένα, την 08.03.2013, η Raguso Limited κατείχε 36.481.347 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 71,817% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι 38.481.347 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ήτοι, ποσοστό 75,755% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε πριν την κρίσιμη συναλλαγή.Σύμφωνα, περαιτέρω, με τις ανωτέρω αναφερόμενες γνωστοποιήσεις, το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας Raguso Limited, κατέχεται από την εταιρεία Bolelli CO. Limited και ότι οι τελικοί δικαιούχοι του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της Bolelli CO. Limited είναι ο κος Μενέλαος Τασόπουλος και ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος, με ποσοστό 50% έκαστος.