Ανακοίνωση της εταιρείας βάσει του Ν. 3340/2005

30-01-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της ΕΚ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις από 30/01/2013 γνωστοποιήσεις του κ. Μενέλαου Τασόπουλου του Αθανασίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου της Εταιρείας, του κου Γεωργίου Γκάτζαρου του Σωτηρίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία SPELLEROT LIMITED, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κα Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, ως 100% ελεγχόμενο από την ίδια, τα ανωτέρω υπόχρεα κατ’ άρθρο 13 του νόμου 3340/2005 πρόσωπα προέβησαν στις ακόλουθες συναλλαγές επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας:

Ø Την 29/01/2013, ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά 515.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας στον κ. Μενέλαο Τασόπουλο του Αθανασίου έναντι ποσού €164.800.

Ø Την 29/01/2013, η κυπριακή εταιρεία SPELLEROT LIMITED, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά 170.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας στον κ. Μενέλαο Τασόπουλο του Αθανασίου έναντι ποσού €54.400.

Ø Την 29/01/2013, ο κος Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου μεταβίβασε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο) στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.200.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €384.000.