ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13-03-2019

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" (η Εταιρεία) ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως ακολούθως:

14.03.2019: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2018

05.09.2019: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

10.09.2019: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2019.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.